Potřebujete
poradit?

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.
Se sídlem Praha 5, náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 26454599, DIČ: CZ26454599
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 83372
(dále též jen „prodávající“)

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Odběratele při používání klientského portálu MojeKancelář.net a provádění plateb za poskytnuté služby, zálohové faktury, proforma faktury, nebo faktury, vystavené na základě podepsané smlouvy nebo objednávky individuálních služeb.
1.2 Není­li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem 89/2012 Sb. (dále „OZ“) má za to, že se jedná o vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty.

2. Kontaktní místo:

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.
Se sídlem Praha 5, náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00
pondělí-čtvrtek: 8:00 – 19:00, pátek: 8:00 - 17:00
1. patro, zvonek Recepce firem
Kontaktní telefon: +420 257 199 661
Kontaktní email: info@comeflex.cz

3. Uzavření smlouvy - Poskytnutí sídla

3.1 Dodavatel s Odběratelem uzavřeli smlouvu o poskytování administrativních služeb, poskytování sídla, nebo poskytnutí podnájmu prostor. Na základě této smlouvy je Odběratel oprávněn čerpat služby v rozsahu podle smlouvy a Dodavatel požadovat za služby finanční plnění od Odběratele.
3.2 Za podmínek stanovených Smlouvou, zajistí Dodavatel Odběrateli poskytnutí sídla a další služby stanovené Smlouvou. Tyto služby se poskytují v nebytových prostorách na Adrese Poskytnutí Sídla a na Adrese Přebírání Pošty podle Smlouvy.
3.3 Dodavatel zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Odběratele ve smyslu zák. č. 304/2013 Sb., umožňující zápis sídla Odběratele do příslušného veřejného rejstříku.
3.4 Odběratel poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl plnit své smluvní závazky vůči Odběrateli.
3.5 Dodavatel se zavazuje přebírat za Odběratele jeho poštovní zásilky v rozsahu stanoveném Smlouvou. Dodavatel bude informovat Odběratele o přijetí zásilky způsobem stanoveným Smlouvou. Dodavatel nebude přijímat žádné předměty, které budou těžší než 5 kg, větší než 45 cm ve kterémkoli rozměru, s objemem větším než 0,03 krychlového metru, ani zásilky, které by obsahovaly nebezpečné věci, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit jakékoli nevyzvednuté zásilky nebo odmítnout přijetí jakéhokoli množství zásilek, které bude dle rozhodnutí Dodavatele považováno za nepřiměřené nebo odmítnout přijetí zásilek, které bude Dodavatel považovat za nezákonné. Dodavatel má právo vyžadovat prokázání totožnosti při předávání došlé pošty Odběrateli. Dodavatel je oprávněn zlikvidovat (skartovat) veškeré zásilky, zprávy či jiné dokumenty, jejichž úschovu zajišťuje déle než 6 měsíců od jejich přijetí a Odběratel je ani po výzvě k převzetí nevyzvedl. Odběratel uděluje tímto Dodavateli plnou moc k likvidaci uvedených zásilek.

4. Vyúčtování služeb

4.1 Odběratel uhradí Dodavateli za poskytnutí sídla a další sjednané služby paušální úplatu ve výši uvedené ve Smlouvě v položce Měsíční paušál.
4.2 První platba za poskytování služeb podle Smlouvy bude násobkem Měsíčních paušálů podle sjednané Frekvence plateb a je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem před uzavřením Smlouvy na účet Dodavatele nebo hotově při podpisu Smlouvy. Odměna se považuje za řádně uhrazenou dnem připsání na účet Dodavatele nebo její úhradou v hotovosti Dodavateli.
4.3 Odměna za každé případné následující období čerpání služeb podle Smlouvy je splatná na základě vystavené faktury Dodavatelem. Faktura je zpravidla zaslána Odběrateli na jeho emailovou adresu a je umístěna v uživatelském prostředí MojeKancelář.net v účtu Odběratele. Účet Odběratele je zabezpečen jménem a heslem. Faktura je splatná převodem na účet Dodavatele, č. účtu 107-5317240267/0100, pokud Dodavatel neoznámí odběrateli písemně jiné číslo účtu. Odběratel má také možnost provádět úhradu on-line nebo platební kartou, prostřednictvím platební brány ComGate.
4.3 V případě čerpání doplňkových služeb uhradí Odběratel na základě faktury Dodavateli cenu těchto služeb ve výši podle platného ceníku Dodavatele. Faktura je splatná převodem na účet Dodavatele, č. účtu 107-5317240267/0100, pokud Dodavatel neoznámí odběrateli písemně jiné číslo účtu. Odběratel má také možnost provádět úhradu on-line nebo platební kartou, prostřednictvím platební brány ComGate.
4.4 V případě, že částky předpokládané Smlouvou jsou předmětem daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.5 Odběratel složí souběžně s první platbou na účet Dodavatele vratnou kauci (Jistota) ve výši stanovené ve Smlouvě.
4.6 V případě prodlení Odběratele s úhradou splatného závazku podle Smlouvy má Dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Odběrateli za první doručení upomínky ke splnění závazku Odběratele paušální částku 100 Kč a za druhou upomínku 1.000 Kč se splatností 7 dní ode dne doručení.

5. Doba trvání přístupu do portálu MojeKancelář.cz

5.1 Odběratel má právo, po celou dobu trvání smlouvy, bezplatně využívat klientský portál MojeKancelář.net. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodů.
5.3 Dojde-li k ukončení Smlouvy jakýmkoli zákonným způsobem, přístup do prostření klientského portálu MojeKancelář.net zanikne v poslední den platnosti smlouvy. Od té doby není možné ani hradit případné nedoplatky prostřednictvím přístupů v klientském portálu.

6. Doplňkové služby

6.1 Odběratel je oprávněn využívat i další služby Dodavatele související s poskytnutím sídla v rozsahu dle aktuální nabídky a ceníku Dodavatele (doplňkové služby). Ceník doplňkových služeb je k dispozici na webových stránkách Dodavatele www.comeflexoffice.cz.
6.2 Odběratel je oprávněn objednat Doplňkové služby prostřednictvím klientského portálu MojeKancelář.net.
6.3 Pokud Odběratel objedná služby s opakujícím se charakterem, či služby, které zásadně mění podmínky uzavřené smlouvy, bude Odběratel vyzván Dodavatelem k podpisu Dodatku smlouvy.
6.4 Odběratel může prostřednictvím klientského portálu objednat jednorázové Doplňkové služby, na které se nebude uzavírat žádná písemná dohoda. Avšak odesláním objednávky Odběratelem se má za to, že došlo k uzavření Smlouvy dle platného OZ a Dodavatel je oprávněn za takto objednané služby požadovat finanční náhradu i v případě, že nedošlo k faktickému vyčerpání služby Odběratelem.

7. Ostatní a závěrečná ujednání

7.1 Odběratel udělil Dodavateli souhlas se zasíláním faktur za dodané služby dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí sídla (nebo za ostatní poskytované služby) v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové komunikace na uvedený e-mail pro zasílání faktur ve formátu PDF a/nebo jejich uložení v klientském portálu MojeKancelář.net. Zároveň bere Odběratel na vědomí, že nebude dostávat faktury v listinné podobě. V případě změny e-mailové adresy se zavazuje Odběratel bezodkladně oznámit tuto změnu Dodavateli.

8 Reklamace

8.1 Reklamaci vystaveného Vyúčtování může Odběratel uplatnit bez odkladně, avšak nejpozději do 2 týdnů od doručení Vyúčtování. Reklamaci poskytnuté Služby (např. poskytnutý rozsah či její kvalitu) Odběratel uplatnit bez odkladně po poskytnutí Služby, nejpozději však do 1. měsíce, a to písemně na Kontaktní místo Dodavatele, e-mailem na adrese info@comeflex.cz nebo osobně v kontaktním místě Dodavatele.
8.2 I v případě, že Odběratel podá reklamaci, musí řádně uhradit reklamované Vyúčtování. Dodavatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději informuje Odběratele do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.
8.3 V případě reklamace provedené platby prostřednictvím platební brány ComGate, Odběratel uplatní reklamaci bezodkladně po zjištění nesrovnalostí v provedené platbě.
8.4 V případě, že je třeba projednat reklamaci s poskytovatelem služeb třetích stran, obdrží Odběratel vyřízení reklamace do 2 měsíců.

9 Ostatní ujednání

9.1 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit spory či nesrovnalosti vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. Pro případ sporů se Smluvní strany a vedlejší účastník s poukazem na ustanovení § 89a občanského soudního řádu dohodli, že veškeré případné spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 1, resp. v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, bude tímto soudem Městský soud v Praze.